Saturday, July 11, 2020

Contact TracingVOA Learning English: News Words: Contact Tracing (video)

Contact Tracing Quick Facts
source: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/contact-tracing.html

Contact tracing can stop the spread of COVID-19 with these important steps:
1. Identify anyone with COVID-19 and their contacts.
2. Ask them to isolate or self-quarantine.
3. Work with public health staff to monitor themselves for illness

通過以下重要步驟,聯繫人跟踪可以阻止COVID-19的傳播:
1. 識別具有COVID-19及其聯繫人的任何人。
2. 請他們隔離或自我隔離。
3. 與公共衛生人員一起監控疾病

컨택트 추적은 다음과 같은 중요한 단계로 COVID-19의 확산을 막을 수 있습니다.
1. COVID-19가있는 사람과 연락처를 식별하십시오.
2. 격리 또는자가 검역을 요청하십시오.
3. 공중 보건 직원과 협력하여 질병을 스스로 감시합니다.

El rastreo de contactos puede detener la propagación de COVID-19 con estos pasos importantes:
1. Identifique a cualquier persona con COVID-19 y sus contactos.
2. Pídales que se aíslen o se pongan en cuarentena.
3. Trabajar con el personal de salud pública para monitorearse a sí mismos en busca de enfermedades.

رابطہ کا سراغ لگانا ان اہم اقدامات کے ساتھ COVID-19 کے پھیلاؤ کو روک سکتا ہے۔
COVID-19 اور ان کے رابطوں والے کسی کو بھی شناخت کریں۔ ان کو الگ تھلگ کرنے یا خود سے الگ ہونے کو کہیں۔ صحت سے متعلق صحت کے عملے کے ساتھ مل کر بیماری کی نگرانی کے لئے کام کریں۔

Theo dõi liên lạc có thể ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 với các bước quan trọng sau:
1. Xác định bất cứ ai có COVID-19 và các liên hệ của họ.
2. Yêu cầu họ cách ly hoặc tự kiểm dịch.
3. Làm việc với nhân viên y tế công cộng để theo dõi bệnh tật.