Wednesday, November 4, 2020

EMERGENCY

I have an water and electrical emergency at my house.   Change Class to Wed 2-4 pm!  I am sorry for the inconvenience.

我家裡有水和電的緊急情況。 將課程更改為下午2-4點! 我很抱歉給您帶來不便。

Tôi có một trường hợp khẩn cấp về điện và nước tại nhà của tôi. Đổi lớp sang Thứ Tư 2-4 giờ chiều! Tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.

집에 물과 전기 비상 사태가 있습니다. 수업을 수요일 오후 2-4 시로 변경하세요! 불편을 드려 죄송합니다.